Tatabahasa Melayu untuk Sekolah Menengah Rendah

Pembelajaran tatabahasa dalam Bahasa Melayu seperti Golongan Kata, Kata Nama, Kata Ganti, Kata Kerja, Kata Adjektif, Kata Hubung, Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pangkal Ayat, Kata Bantu, Kata Penguat, Kata Penegas, Kata Nafi, Kata Pemeri, Kata Sendi Nama, Sendi 2, Kata Pembenar, Kata Bilangan, Kata Keterangan, Kata Arah, Pengimbuhan, Pengandaan, Ayat Inti, Ayat Majmuk, Ayat Aktif, Ayat Pasif, Ayat Penyata, Ayat Tanya, Ayat Perintah, Ayat Seruan, Sinonim, Antonim, Kata Banyak Makna, Penjodoh Bilangan, Tanda Baca, Simpulan Bahasa, Perumpamaan Pepatah dan sebagainya. Juga dibincangkan mengenai kesalahan tatabahasa dan disediakan kemudahan-kemudahan lain seperti Bank Soalan dan muat turun. Sila klik pada laman web http://tatabahasabm.tripod.com/tata/index.htm untuk rujukan dan bacaan selanjutnya.

1 Response to Tatabahasa Melayu untuk Sekolah Menengah Rendah

4 October 2015 at 23:16

terima kasih :) banyak membantu

Post a Comment